วัตถุประสงค์

------เพื่อให้การพัฒนานโยบายและแผนในการพัฒนาเหมืองแร่โปแตชของประเทศได้รับการพิจารณาบนพื้นฐานของศักยภาพ ข้อจำกัด เงื่อนไข และบริบททางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

------เพื่อสร้างมุมมองต่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของการพัฒนาโครงการเหมืองแร่โปแตชของประเทศที่ต้นเหตุของปัญหาตั้งแต่แนวคิดการพัฒนาและวิธีการปฏิบัติในประเด็นสำคัญต่าง ๆ และการนำเสนอทางเลือกต่าง ๆ ของการพัฒนาเพื่อการตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุด

------เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมโดยเฉพาะผู้ที่จะได้รับผลกระทบเพื่อให้ทิศทางการพัฒนาโครงการเหมืองแร่โปแตชได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยมีการกำหนดเป้าประสงค์ที่การพัฒนาที่ยั่งยืน

------เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานโยบายและแผนการพัฒนาเหมืองแร่โปแตชของประเทศจะได้บูรณาการแผนปฏิบัติการและวิธีปฏิบัติเชิงนโยบายร่วมกันอย่างเป็นระบบ

 

เป้าหมาย : ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน (output)

------ข้อเสนอทางเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาเหมืองแร่โปแตชโดยพิจารณามิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเทคโนโลยี และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

TIME

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

329093
วันนี้วันนี้269
เมื่อวานนนี้เมื่อวานนนี้693
ช่วงสัปดาห์นี้ช่วงสัปดาห์นี้962
ช่วงเดือนนี้ช่วงเดือนนี้9171
ทุกวันทุกวัน329093
เริ่มนับเมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม 2555