แผนการดำเนินโครงการ

หัวข้องานตามขอบเขตงาน

เดือนที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

---1. การทบทวนข้อมูลทุติยภูมิ---2. การกำหนดขอบเขตการศึกษา

---3. การเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม
---4. การวิเคราะห์และประเมินผล (Analysis and appraisal)
---5. การนำเสนอทางเลือกที่เหมาะสม นำเสนอทางเลือกการพัฒนาเหมืองแร่โปแตช ให้เหมาะสมกับเงื่อนไขในมิติด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีและสภาพพื้นที่ดำเนินโครงการ พร้อมระบุเหตุผลข้อได้เปรียบและเสียเปรียบในแต่ละทางเลือก---6. การนำเสนอหลักการป้องกันไว้ล่วงหน้า (precautionary principle) มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง---7. การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน ดำเนินการในทุกขั้นตอนโดยเฉพาะในขั้นตอนการนำเสนอทางเลือกที่เหมาะสม รวมทั้งการนำเสนอหลักการป้องกันไว้ล่วงหน้าโดยดำเนินการการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชน ตามแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบ---8. การประชาสัมพันธ์ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน โดยจัดทำสื่อวิดีทัศน์ เผยแพร่ข้อมูลทั้งทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และจัดทำแผ่นพับเผยแพร่ข้อมูล


 

TIME

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

329114
วันนี้วันนี้290
เมื่อวานนนี้เมื่อวานนนี้693
ช่วงสัปดาห์นี้ช่วงสัปดาห์นี้983
ช่วงเดือนนี้ช่วงเดือนนี้9192
ทุกวันทุกวัน329114
เริ่มนับเมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม 2555