พื้นที่โครงการ

------พื้นที่แหล่งแร่โปแตชซี่งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วยแอ่งสกลนคร ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และแอ่งโคราช ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีษะเกษ และจังหวัดอำนาจเจริญ

ขอบเขตการดำเนินงาน

------ในการดำเนินโครงการจัดทำรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์โครงการเหมืองแร่โปแตชของประเทศไทยจะต้องมีการดำเนินการต่าง ๆ  ดังนี้

------1. การทบทวนข้อมูลทุติยภูมิ

------1.1)  เก็บรวบรวมและทบทวนข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนการพัฒนา และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเหมืองแร่โปแตช

------1.2)  เก็บรวบรวมและทบทวนข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเหมืองแร่โปแตช

------1.3)  กลั่นกรองข้อมูลหรือเอกสารที่รวบรวมได้ เพื่อใช้พิจารณาประกอบการประเมิน

------2. การกำหนดขอบเขตการศึกษา

------การจัดทำรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของโครงการเหมืองแร่โปแตชเป็นการศึกษาในระดับโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบในวงกว้างในมิติต่าง ๆ และต้องมีการดำเนินการศึกษาเชิงพื้นที่  ดังนี้

------2.1)  วิเคราะห์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการพัฒนาเหมืองแร่โปแตชของประเทศ

------2.2)  วิเคราะห์เป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวชี้วัดการพัฒนาใน 4 มิติ ในการพัฒนาเหมืองแร่โปแตช ได้แก่ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี โดยพิจารณาจากข้อมูลพื้นฐาน
จากแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

------2.3)  ศึกษาข้อมูลด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาเหมืองแร่โปแตชและประยุกต์ออกแบบขั้นแนวคิดในการพัฒนาเหมืองแร่โปแตชรวมถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่องและระบบสาธารณูปโภค คมนาคมขนส่ง

------2.4)    ศึกษาข้อมูลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยี
และอื่น ๆ ที่จำเป็นในการศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาเหมืองแร่โปแตชในพื้นที่ที่มีศักยภาพใน
แหล่งแร่โปแตชของประเทศ

------2.5)  วิเคราะห์ขอบเขต และผลกระทบจากการพัฒนาเหมืองแร่โปแตชของประเทศ
ในมิติต่าง ๆ

------2.6)  วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder analysis) และออกแบบกระบวนการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

------2.7)  จัดทำแผนงานการศึกษาและแผนการการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน

------2.8)  ประชุมปรึกษาหารือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำข้อคิดเห็นมาปรับปรุงแก้ไขขอบเขต และแผนการศึกษา (public scoping)

------3. การเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม

------3.1)  ทบทวนและจำแนกประเด็นสำคัญที่จำเป็นต้องเก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม

------3.2)  เก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการวิเคราะห์การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพิ่มเติมให้ครบถ้วน

------4. การวิเคราะห์และประเมินผล (Analysis and appraisal)

------การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ต้องประเมินผลกระทบที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นทั้งบวกและลบของมิติต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

------4.1)      ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้

วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และแนวโน้มของปัญหาและผลกระทบด้าน

- สิ่งแวดล้อม

- เศรษฐศาสตร์

- สังคม

- เทคโนโลยี

------4.2)  วิเคราะห์ผลกระทบทางตรง ทางอ้อมและผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเหมืองแร่โปแตช

------4.3)  วิเคราะห์ผลกระทบจากการพัฒนาต่าง ๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสม (cumulative impact) และแนวโน้มผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วในพื้นที่โครงการที่กำลังพิจารณาอยู่ในปัจจุบัน และการพัฒนาต่อเนื่องในพื้นที่ในอนาคต

------4.4)  วิเคราะห์และประเมินโอกาสและข้อจำกัดในการลด ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาเหมืองแร่โปแตช (external analysis)

------4.5)  วิเคราะห์ศักยภาพและข้อจำกัด ความเสี่ยง ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี และกฎระเบียบต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ (internal analysis)

------4.6)  พัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ไม้น้อยกว่า ๔ ทางเลือก

------4.7) ประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ต่าง ๆ โดยคำนึงถึงเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำคัญที่กำหนดไว้ในขั้นตอนการกำหนดขอบเขตการศึกษาในการวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล

------5. การนำเสนอทางเลือกที่เหมาะสม

------นำเสนอทางเลือกการพัฒนาเหมืองแร่โปแตชให้เหมาะสมกับเงื่อนไขในมิติด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีและสภาพพื้นที่ดำเนินโครงการ พร้อมระบุเหตุผลข้อได้เปรียบและเสียเปรียบในแต่ละทางเลือก และข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

------6. การนำเสนอหลักการป้องกันไว้ล่วงหน้า (precautionary principle)

------นำเสนอมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังผลกระทบในภาพรวมซึ่งเน้นให้มีทั้งมาตรการหลีกเลี่ยง การลดขนาดผลกระทบและการชดเชยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้หากมาตรการฯ มีความสัมพันธ์กับการจัดองค์กรและสถาบัน ให้เสนอมาตรการหรือแนวทางในการปรับองค์กรหรือสถาบัน เพื่อให้การพัฒนาเหมืองแร่โปแตชมีความสมดุลและยั่งยืนอย่างประสิทธิภาพ

------7. การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน

------ดำเนินการในทุกขั้นตอนโดยเฉพาะในขั้นตอนการนำเสนอทางเลือกที่เหมาะสม รวมทั้งการนำเสนอหลักการป้องกันไว้ล่วงหน้าโดยดำเนินการการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชน ตามแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบ

------8. การประชาสัมพันธ์

------ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน โดยจัดทำสื่อวิดีทัศน์ เผยแพร่ข้อมูลทั้งทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์  และจัดทำแผ่นพับเผยแพร่ข้อมูล

 

TIME

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

295470
วันนี้วันนี้417
เมื่อวานนนี้เมื่อวานนนี้681
ช่วงสัปดาห์นี้ช่วงสัปดาห์นี้2855
ช่วงเดือนนี้ช่วงเดือนนี้12589
ทุกวันทุกวัน295470
เริ่มนับเมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม 2555