ขอบเขตการดำเนินการ

 1. รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน และรับสมัครสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ

 2. สำรวจความพร้อม และคัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 16 แห่ง

 3. ตรวจประเมิน ตรวจวัดปัจจัยหลักที่บ่งชี้ประสิทธิภาพการผลิต และคัดเลือกวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ
  การผลิตและการป้องกันมลพิษร่วมกับสถานประกอบการ โดยสถานประกอบการไม่เสียค่าใช้จ่าย

 4. นำวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการป้องกันมลพิษที่เหมาะสมกับสถานประกอบการไปปฏิบัติ
  โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และ
  การป้องกันมลพิษไปปฏิบัติ ในสัดส่วน 50% ของค่าใช้จ่าย (ไม่เกิน 100,000 บาท/โรงงาน)

 5. จัดทำหลักปฏิบัติเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดสำหรับอุตสาหกรรมยางล้อและโรงสีข้าวสหกรณ์