วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่คัดเลือก 2 รายสาขา (อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและโรงสีข้าวสหกรณ์)

นำเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดมาปฏิบัติใช้อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การป้องกัน

มลพิษ และรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน


  • เพื่อจัดทำหลักปฏิบัติเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดสำหรับอุตสาหกรรมรายสาขาที่คัดเลือก 2 รายสาขา

(อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและโรงสีข้าวสหกรณ์) สำหรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้าน CT