ความเป็นมาของโครงการ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) มีนโยบายส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมในระดับรายสาขา ให้นำเทคโนโลยี

การผลิตที่สะอาด (วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการป้องกันมลพิษ) ไปปฏิบัติใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการผลิตของโรงงานควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด(CleanerTechnology

/ CT) ซึ่งเป็นกระบวนการลดหรือกำจัดมลพิษ ณ จุดกำเนิด (ต้นเหตุ) โดยมุ่งเน้นให้มีการใช้วัตถุดิบ สารเคมี

พลังงาน น้ำ และทรัพยากรต่างๆ ในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นทั้งการลดต้นทุนการผลิต และ การ

ป้องกันมลพิษ ซึ่งส่งผลถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ และ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม


กลไกหนึ่งที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมนำมาใช้เพื่อการส่งเสริมดังกล่าว   คือ การ จัดทำหลักปฏิบัติ

เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดสำหรับอุตสาหกรรมระดับรายสาขา โดยขณะนี้ได้มีการจัดทำหลักปฏิบัติ ดังกล่าว

ให้กับรายสาขาอุตสาหกรรมเพื่อนำไปปฏิบัติใช้แล้ว  12  รายสาขา  คือ  อุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ์นม

ยางพารา สับปะรดกระป๋อง อาหารทะเลแช่แข็ง ก๋วยเตี๋ยวและเส้นหมี่ แป้งมันสำปะหลัง ปลากระป๋อง ชุบโลหะ

แป้งขนมจีน เฟอร์นิเจอร์ไม้ โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ (ลูกชิ้น-ไส้กรอก) เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดไปสู่การปฏิบัติใช้จริงของภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม


อนึ่ง เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมมหภาค  และ

จุลภาค  กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้กำหนดให้มีการดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดไปสู่การ

ปฏิบัติใช้เพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพในการผลิต และ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน        โดยเฉพาะอุตสาหกรรมมหภาคที่มีการแข่งขันสูงและประเทศคู่ค้านำ

ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นเงื่อนไขและสำหรับอุตสาหกรรมจุลภาคที่ต้องการพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้พิจารณาคัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะดำเนินการ

ศึกษา  2 รายสาขา  คือ  กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและกลุ่มโรงสีข้าวสหกรณ์  เพื่อเป็นกลุ่มตัวแทนของ

อุตสาหกรรมในกลุ่มมหภาคและจุลภาค  ตามลำดับ