โครงการโรงงานตัวอย่างในการจัดการน้ำเสียโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ภายใต้ค่าใช้จ่ายในกำกับโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
พิมพ์ PDF

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555   รวมระยะเวลา 8 เดือน

แผนการดำเนินงาน

หัวข้องานตามขอบเขตงาน

เดือนที่

1

2

3

4

5

6

7

8

---1. จัดทำแผนการดำเนินโครงการ


---2. จัดทำหลักเกณฑ์การรับสมัครคัดเลือก เชิญชวนผู้ประกอบกิจการโรงงานฟอกย้อมพิมพ์ผ้า ประเภท หรือชนิดของโรงงาน ลำดับที่ 22, 23, 24 ไม่น้อยกว่า 30 โรงงาน---3. คัดเลือกผู้ประกอบกิจการโรงงานฟอกย้อม พิมพ์ผ้าจำนวนไม่น้อยกว่า 10 โรงงานเข้าร่วมโครงการเป็นโรงงานตัวอย่างในการจัดการน้ำเสียโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน---4. จัดให้มีการดำเนินการบันทึกความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) ระหว่างผู้ประกอบกิจการโรงงานที่เข้าร่วมโครงการกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดำเนินการต่อสื่อมวลชน สาธารณชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


---5.จัดทำและเตรียมการฝึกอบรมให้ความรู้แก่โรงงานและชุมชน
---6. ดำเนินการถ่ายทอดการเรียนรู้ให้กับกลุ่มที่เกี่ยวข้อง


---7. จัดทำรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการพร้อมนำเสนอให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทราบทุก 2 เดือน

---8. จัดทำสรุปภาพรวมวิธีการดำเนินการและเทคนิค ตลอดจนแนวทางต่างๆ ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินการ เพื่อเผยแพร่
---9. ดำเนินการให้เกียรติบัตรแก่โรงงานที่ผ่านการประเมิน และจัดสัมมนาเผยแพร่การดำเนินโครงการฯ และถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้ประกอบกิจการโรงงาน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เอกชน ประชาชน 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

269541
วันนี้วันนี้678
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้998
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้5181
เดือนนี้เดือนนี้20615
ยอดรวมยอดรวม269541
เริ่มนับเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555