โครงการโรงงานตัวอย่างในการจัดการน้ำเสียโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ภายใต้ค่าใช้จ่ายในกำกับโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน

 • เพิ่มขนาดตัวอักษร
 • ขนาดตัวอักษรปกติ
 • สดขนาดตัวอักษร
พิมพ์ PDF
ขอบเขตการดำเนินงาน
 1. จัดทำแผนการดำเนินโครงการ
 2. จัดทำหลักเกณฑ์การรับสมัครคัดเลือก เชิญชวนผู้ประกอบกิจการโรงงานฟอกย้อมพิมพ์ผ้า ประเภท หรือชนิดของโรงงาน ลำดับที่ 22, 23, 24 ไม่น้อยกว่า 30 โรงงาน
 3. คัดเลือกผู้ประกอบกิจการโรงงานฟอกย้อม พิมพ์ผ้าจำนวนไม่น้อยกว่า 10 โรงงานเข้าร่วมโครงการเป็นโรงงานตัวอย่างในการจัดการน้ำเสียโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
 4. จัดให้มีการดำเนินการบันทึกความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) ระหว่างผู้ประกอบกิจการโรงงานที่เข้าร่วมโครงการกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดำเนินการต่อสื่อมวลชน สาธารณชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 5. จัดทำและเตรียมการฝึกอบรมให้ความรู้แก่โรงงานและชุมชน
 6. ดำเนินการถ่ายทอดการเรียนรู้ให้กับกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
  1. การดำเนินการพัฒนาความสามารถให้กับโรงงาน
  2. การดำเนินการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
  3. การดำเนินการสนับสนุนการทำงานโครงการ
 7. จัดทำรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการพร้อมนำเสนอให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทราบทุก 2 เดือน
 8. จัดทำสรุปภาพรวมวิธีการดำเนินการและเทคนิค ตลอดจนแนวทางต่างๆ ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินการ เพื่อเผยแพร่
 9. ดำเนินการให้เกียรติบัตรแก่โรงงานที่ผ่านการประเมิน และจัดสัมมนาเผยแพร่การดำเนินโครงการฯ และถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้ประกอบกิจการโรงงาน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เอกชน ประชาชน
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

325104
วันนี้วันนี้442
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้1163
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1605
เดือนนี้เดือนนี้14343
ยอดรวมยอดรวม325104
เริ่มนับเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555