โครงการโรงงานตัวอย่างในการจัดการน้ำเสียโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ภายใต้ค่าใช้จ่ายในกำกับโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
พิมพ์

หลักสูตรการฝึกอบรมการให้ความรู้สำหรับชุมชน

หลักสูตรการอบรมให้ความรู้กับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการในพื้นที่ เรื่อง CSR กฎระเบียบ ข้อกำหนด การดำเนินการตามกฎหมายโรงงาน และความรู้ด้านการตรวจสอบระบบบำบัดในเบื้องต้น รายละเอียดของหลักสูตร มีดังนี้

หลักการและเหตุผล

การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการทางสังคมที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะที่เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เข้ามามีส่วนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การวิเคราะห์ปัญหา การแสดงความคิดเห็นการดำเนินการ การประสานความร่วมมือ การติดตามตรวจสอบผลกระทบของการดำเนินการ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการดำเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใดอันเป็นการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำของชุมชนหรือท้องถิ่นของตน เพื่อให้บรรลุตามความต้องการที่แท้จริงของประชาชน และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ เพื่อให้การบำบัดน้ำเสียของชุมชนได้รับการป้องกันแก้ไข และบำบัดได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพอันเป็นการคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพื่อให้มีระบบการดำเนินการดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในการกำกับดูแล จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน CSR – DIW และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเวลาทวนสอบและติดตามระบบจะได้ทราบว่าโรงงานได้ดำเนินการตามข้อกำหนดครบถ้วนหรือไม่

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ชุมชนผู้มีส่วนได้เสีย ได้เข้าใจถึงความสำคัญและความรับผิดชอบที่องค์กรต้องรับผิดชอบต่อสังคมตามกฎหมาย ข้อบังคับและมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  2. ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของข้อกำหนด CSR–DIW ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งการประกอบกิจการโรงงานและชุมชน
  3. ชุมชนทราบบทบาทหน้าที่และสิทธิที่ตนมี เพื่อให้เกิดความตระหนัก และทำหน้าที่ในการควบคุมทวนสอบระบบการบำบัดน้ำเสียให้มีค่ามาตรฐานไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมของชุมชน

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ตัวแทนชุมชนผู้มีส่วนได้เสีย ในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบโรงงาน

 

จำนวนผู้เข้าอบรม

10–30 คน

 

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน (18 ชั่วโมง)

 

วิธีการดำเนินการฝึกอบรม

ใช้เทคนิคการฝึกอบรมในลักษณะบูรณาการ โดยมุ่งเน้นผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้     ในระหว่างการอบรมจะมีการระดมสมอง การอภิปราย ทำกิจกรรมกลุ่ม สลับกับการบรรยายเป็นช่วงๆ

 

เนื้อหาการอบรม

บทนำ 1 บทนำ

- หลักการและเหตุผล

- วัตถุประสงค์

- ภาพรวมของอุตสาหกรรมสิ่งทอ

- สถานการณ์มลพิษน้ำและผลกระทบที่เกิดจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ

- สถานการณ์น้ำเสียในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโรงงาน (Domestic Waste)

บทที่ 2 ข้อกำหนดและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- ข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษน้ำและมาตรฐานคุณภาพน้ำเสีย

บทที่ 3 เกณฑ์การปฏิบัติในเรื่องของการจัดการน้ำเสียโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

-  การกำหนดนโยบาย โครงสร้างการการทำงานด้านการจัดการน้ำเสียร่วมกับชุมชน

-  การจัดการกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนของชุมชน

-  การวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อกำหนดมาตรการการดำเนินงานที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม

-  การสานเสวนา และการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย

-  การจัดทำแผนงาน/ โครงการจัดการน้ำเสีย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

-  การติดตามผลการดำเนินงานตามแผน และการทบทวนความก้าวหน้าเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

-  การรายงานการจัดการน้ำเสีย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

บทที่ 4 การจัดการน้ำเสียโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ชุมชนในการจัดการน้ำเสีย ในหัวข้อ

- การกำกับดูแลองค์กร

- สิทธิมนุษยชน

- สิ่งแวดล้อม

- การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน

บทที่ 5 ความรู้เบื้องต้นการบำบัดน้ำเสีย

- ความรู้พื้นฐานด้านน้ำเสีย

- กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ

- กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางเคมี

- กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ

- ระบบบำบัดน้ำและน้ำเสียประเภทต่างๆ

- การนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์

บทที่ 6 กรณีศึกษาและกรณีฝึกปฏิบัติ

-  กรณีศึกษาการจัดการน้ำเสียโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

-  กรณีฝึกปฏิบัติแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการน้ำเสียตามเกณฑ์ที่กำหนด

 

การประเมินผลการฝึกอบรม

-  ประเมินผลก่อนการฝึกอบรม Pre Test

-  ประเมินผลหลังการฝึกอบรม Post Test

-  ทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 

 


ดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบ PDF

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

325106
วันนี้วันนี้444
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้1163
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1607
เดือนนี้เดือนนี้14345
ยอดรวมยอดรวม325106
เริ่มนับเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555