โครงการโรงงานตัวอย่างในการจัดการน้ำเสียโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ภายใต้ค่าใช้จ่ายในกำกับโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
พิมพ์

หลักสูตรการฝึกอบรมการให้ความรู้สำหรับโรงงาน

หลักสูตรการฝึกอบรมตามเกณฑ์การปฏิบัติในเรื่องของการจัดการน้ำเสียโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งอ้างอิงจากมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการแสดงรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works: CSR - DW) หรือมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000 Social Responsibility) มีรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้

 

หลักการและเหตุผล

การดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมในปัจจุบันต้องเผชิญกับการแข่งขัน และความท้าทายด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี แรงกดดันจากสภาวะแข่งขันที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นเป็นลำดับ รวมทั้งกระแสโลกหรือโลกาภิวัฒน์ทำให้การดำเนินธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อให้ เติบโตและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น การแสดงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพและการเติบโตทางธุรกิจเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างมาก ในปัจจุบันและอนาคต กระแสหรือแนวโน้มของมาตรฐานใหม่ ๆ ที่จะมีการประกาศและส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรม จะมุ่งเน้นในเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัย การส่งเสริมและปกป้องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน การคุ้มครองแรงงาน สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยชน ความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างนวัตกรรม และการพัฒนาความเป็นอยู่ของมนุษย์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ปัจจุบันองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization : ISO) ได้จัดทำร่างมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000 Social Responsibility) ซึ่งได้ประกาศใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553  กรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมีภารกิจหลักในการกำกับดูแลและผลักดันให้ธุรกิจ อุตสาหกรรมดำเนินการและพัฒนาไปอย่างยั่งยืน โดยเน้นด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับของสากล ได้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรม ให้มีการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพและการเติบโตทางธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมเพื่อปรับตัวเข้าสู่มาตรฐานระหว่างประเทศ ISO 26000  จึงได้จัดทำมาตรฐานการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของโรงงานอุตสาหกรรมต่อ สังคม (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works: CSR-DIW) ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยได้รับทราบและเตรียมความพร้อมเพื่อปรับตัวเข้าสู่มาตรฐานดังกล่าวโดยมีแนวทางพัฒนา อย่างเป็นระบบ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้สถานประกอบการได้เข้าใจถึงความสำคัญและตระหนักในความรับผิดชอบที่องค์กรต้องรับผิดชอบต่อสังคม
  2. จำเป็นรู้และเข้าใจความสอดคล้อง และแตกต่างระหว่าง CSR-DIW กับ ISO 26000 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการทบทวนและนำไปปฏิบัติหรือกรณีที่มีอยู่แล้วจะได้พัฒนายกระดับให้ดียิ่งขึ้น
  3. เพื่อส่งเสริม การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งการประกอบกิจการโรงงานและชุมชน

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้จัดการ หรือ ผู้รับผิดชอบประจำฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กร เช่น ฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคม ฝ่ายสื่อสารองค์กร ฝ่ายบุคคล ฝ่ายผลิต ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายการตลาด เป็นต้น

 

จำนวนผู้เข้าอบรม

10–30 คน

 

ระยะเวลาการอบรม

5 วัน (30 ชั่วโมง)

 

วิธีการดำเนินการฝึกอบรม

ใช้เทคนิคการฝึกอบรมในลักษณะบูรณาการ โดยมุ่งเน้นผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้     ในระหว่างการอบรมจะมีการระดมสมอง การอภิปราย ทำกิจกรรมกลุ่ม สลับกับการบรรยายเป็นช่วง ๆ

 

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1 บทนำ

- หลักการและเหตุผล

- วัตถุประสงค์

- สถานการณ์มลพิษน้ำและผลกระทบที่เกิดจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ

- สถานการณ์น้ำเสียในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโรงงาน (Domestic Waste)

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษน้ำและมาตรฐานคุณภาพน้ำ

 

บทที่ 2 เกณฑ์การปฏิบัติในเรื่องของการจัดการน้ำเสียโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

-  การกำหนดนโยบาย โครงสร้างการการทำงานด้านการจัดการน้ำเสียร่วมกับชุมชน

-  การจัดการกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนของชุมชน

-  การวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อกำหนดมาตรการการดำเนินงานที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม

-  การสานเสวนา และการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย

-  การจัดทำแผนงาน/ โครงการจัดการน้ำเสีย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

-  การติดตามผลการดำเนินงานตามแผน และการทบทวนความก้าวหน้าเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

-  การรายงานการจัดการน้ำเสีย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

 

บทที่ 3 ความรู้เบื้องต้นการบำบัดน้ำเสีย

- ความรู้พื้นฐานด้านน้ำเสีย

- กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ

- กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางเคมี

- กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ

- ระบบบำบัดน้ำและน้ำเสียประเภทต่างๆ

- การนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์

 

บทที่ 4 การควบคุมดูแลและการบำรุงรักษาระบบบำบัด

- การควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

- การวิเคราะห์คุณภาพน้ำและการควบคุมคุณภาพ

- ปัญหาในการเดินระบบและวิธีแก้ไข

- การบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆ

 

บทที่ 5 การจัดการน้ำเสียโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ชุมชนในการจัดการน้ำเสีย ในหัวข้อ

- การกำกับดูแลองค์กร

- สิทธิมนุษยชน

- สิ่งแวดล้อม

- การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน

 

การประเมินผลการฝึกอบรม

-  ประเมินผลก่อนการฝึกอบรม Pre Test

-  ประเมินผลหลังการฝึกอบรม Post Test

-  ทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 


ดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบ PDF

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

325096
วันนี้วันนี้434
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้1163
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1597
เดือนนี้เดือนนี้14335
ยอดรวมยอดรวม325096
เริ่มนับเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555