โครงการโรงงานตัวอย่างในการจัดการน้ำเสียโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ภายใต้ค่าใช้จ่ายในกำกับโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
พิมพ์

การลงนามบันทึกความร่วมมือ

(Memorandum of Understanding)

ระหว่างผู้ประกอบกิจการโรงงานที่เข้าร่วมโครงการกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดำเนินการต่อสื่อมวลชน สาธารณชน

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงได้จัดให้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างโรงงานที่เข้าร่วมโครงการและกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสาระสำคัญของบันทึกความร่วมมือมีดังนี้

วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ

  1. เพื่อพัฒนาและสร้างเกณฑ์การปฏิบัติการจัดการน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
  2. เพื่อพัฒนาโรงงานตัวอย่างในการจัดการน้ำเสียโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

การดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ

  1. กรมโรงงานอุตสาหกรรมและผู้เข้าร่วมโครงการ จะร่วมมือกันผลักดันให้มีการดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์แห่งข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้
  2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาความสามารถให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ
  3. ผู้เข้าร่วมโครงการจะร่วมมือ จะสนับสนุนการดำเนินการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

 

ตัวอย่าง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

 

กำหนดการและหนังสือเชิญโรงงานเข้าร่วมลงนาม MOU

หนังสือเชิญโรงงานเข้าร่วมพิธีลงนาม MOU

 

กำหนดการพิธีลงนาม MOU

 

รายงานผลการดำเนินงานลงนาม MOU

พิธีการลงนาม MOU ได้จัดให้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2555 ณ ห้องสัมมนาคริสตัล ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร เวลา 11.00-16.00 น. มีผู้เข้าร่วมพิธีลงนาม MOU จำนวน 71 คน ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ดังนี้

เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ         จำนวน 23 คน

เจ้าหน้าที่ภาคเอกชน                จำนวน 11 คน

เจ้าหน้าที่ภาคการศึกษา            จำนวน 16 คน

สื่อมวลชน                           จำนวน 21 คน

หมายเหตุ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2555 กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมและรองทั้ง 3 ท่าน ได้เข้าชี้แจงคำของบประมาณต่อคณะกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฏร

 

ภาพกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

Previous  Set 1/8  Next


การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อสื่อมวลชน สาธารณชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 


ดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบ PDF

 

 


 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

269542
วันนี้วันนี้679
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้998
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้5182
เดือนนี้เดือนนี้20616
ยอดรวมยอดรวม269542
เริ่มนับเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555