โครงการโรงงานตัวอย่างในการจัดการน้ำเสียโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ภายใต้ค่าใช้จ่ายในกำกับโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
พิมพ์

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการ

ที่ปรึกษาได้ดำเนินการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการ ผ่านความเห็นชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดังนี้

การพิจารณาคัดเลือกโรงงานจะพิจารณาหลักเกณฑ์ 5 ประการ โดยกำหนดเป็นคะแนนตามเกณฑ์แต่ละเกณฑ์ โรงงานที่ผลคะแนนรวมจากหลักเกณฑ์ 5 ประการผ่าน 60 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการโดยเรียงลำดับคะแนน หากว่ามีโรงงานที่ผ่านการคัดเลือกมากกว่า 10 โรงงาน และมีคะแนนเท่ากันจะพิจารณาการยื่นใบสมัครตามลำดับก่อนหลัง โดยมีรายละเอียดการให้คะแนนดังนี้

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการ

1.   ปริมาณน้ำทิ้ง

20

คะแนน

1)  100 – 500 m3/d

15

คะแนน

2)  500 m3/d  ขึ้นไป

20

คะแนน

2.   ระบบบำบัดน้ำทิ้งที่ยอมรับได้เชิงวิศวกรรม

20

คะแนน

1)  เคมี

10

คะแนน

2)  Activated Sludged หรือ Sequential Batch Reactor

15

คะแนน

3)  มีระบบทั้ง 1 และ 2

20

คะแนน

3.   ระยะเวลาการประกอบกิจการ

20

คะแนน

1)  5 – 10 ปี

15

คะแนน

2)  10 ปีขึ้นไป

20

คะแนน

4.   ความพร้อมของผู้ประกอบการ

20

คะแนน

1)  มีบุคลากรประสานและดำเนินโครงการ

10

คะแนน

2)  มีความตั้งใจ 60% ขึ้นไป

15

คะแนน

3)  มีทั้งข้อ 1 และ 2

20

คะแนน

5.   การมีส่วนร่วมของชุมชน

20

คะแนน

1) มีชุมชนรอบโรงงานภายในรัศมี 1-5 กม.

10

คะแนน

2) มีกิจกรรมร่วมกับชุมชน

15

คะแนน

3) มีทั้ง  2  ข้อ

20

คะแนน

สำหรับแบบฟอร์มการให้คะแนนเพื่อประเมินการพิจารณาคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการ ซึ่งที่ปรึกษาได้ดำเนินการจัดทำเพื่อความสะดวกในการดำเนินงาน ดังนี้

ตัวอย่างแบบฟอร์มการให้คะแนนเพื่อประเมินการพิจารณาคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการ

 

 

การคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 โรงงาน

สำหรับผลการให้คะแนนเพื่อประเมินการพิจารณาการคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 โรงงาน ซึ่งรายละเอียดหลักฐานการสมัครและผลการให้คะแนนอยู่ในภาคผนวก ข ซึ่งผลการพิจารณาคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการ สามารถสรุปรายชื่อโรงงานที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ และเสนอผ่านความเห็นชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งผลปรากฏว่าโรงงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการมีผลคะแนนรวมจากหลักเกณฑ์ 5 ประการผ่าน 60 คะแนนขึ้นไป จำนวน 10 โรงงาน ดังนี้

ตารางสรุปรายชื่อโรงงานที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 โรงงาน

 

 


ดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบ PDF

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

325139
วันนี้วันนี้477
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้1163
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1640
เดือนนี้เดือนนี้14378
ยอดรวมยอดรวม325139
เริ่มนับเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555