โครงการโรงงานตัวอย่างในการจัดการน้ำเสียโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ภายใต้ค่าใช้จ่ายในกำกับโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
พิมพ์ PDF

.....จากการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีพันธกิจที่สำคัญในการกำกับดูแลการประกอบกิจการของโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามกฎหมายมิให้ก่อผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านมลพิษหรือความปลอดภัย และได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมในยุทธศาสตร์ที่ 1 ที่กำหนดว่า “บริหารจัดการให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย” ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ดำเนินการต่อเนื่องตามพันธกิจดังกล่าว โดยได้มีการตรวจสอบกำกับดูแลโรงงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และจัดทำเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือโรงงานให้มีความรู้ด้านการผลิต การควบคุม และการขจัด หรือลดมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน ซึ่งในปีงบประมาณ 2553 กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดทำโครงการลดมลพิษจากโรงงานฟอกย้อม พิมพ์ผ้า และตกแต่งสิ่งทอ ซึ่งประสบผลสำเร็จด้วยดี โดยโรงงานที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดมลพิษที่ระบายออกนอกโรงงานลงได้ร้อยละ 10 จากของเดิม

.....แต่อย่างไรก็ตามกระแสสังคมมีความคาดหวังในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน ดังที่ปรากฏตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในมาตรา 57 มาตรา 58 และมาตรา 67 ที่กำหนดบทบาทและสิทธิของประชาชนมากยิ่งขึ้น ดังนี้

.....มาตรา 57 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คำชี้แจงและเหตุผลจากหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การวางผังเมือง การกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และการออกกฎที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสำคัญของประชาชนให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดำเนินการ

.....มาตรา 58 บุคคลย่อมมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผล หรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน

.....มาตรา 66 บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและมีส่วนร่วม ในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน

.....มาตรา 67 สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บำรุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อม ที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม

.....กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงเห็นควรจัดทำโครงการการนำร่องเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำเสียจากโรงงานฟอกย้อม พิมพ์ผ้า และตกแต่งสิ่งทอ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการของโรงงานอุตสาหกรรมมีความโปร่งใสและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

325138
วันนี้วันนี้476
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้1163
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1639
เดือนนี้เดือนนี้14377
ยอดรวมยอดรวม325138
เริ่มนับเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555