admin_MENUPTT Oil Price

จำนวนผู้เข้าชม

029962
วันนี้15
เมื่อวานนี้21
สัปดาห์นี้134
เดือนนี้383
ยอดรวมทั้งหมด29962
เริ่มนับวันที่ 10 มิถุนายน 2554
ความเป็นมาของโครงการ | พิมพ์ |

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายสำคัญ โดยกำหนดให้การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เป็นวาระแห่งชาติและเป็นยุทธศาสตร์หลักที่สำคัญในการสร้างความเจริญและความมั่งคั่งแบบยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานภาคราชการและเอกชนต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ได้มีการสัมมนาระดมความคิดเห็นและศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทย จึงกำหนดให้ “คลัสเตอร์ (Cluster)” เป็นเครื่องมือและกลไกอันสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

แนวคิดเรื่องการดำเนินงานคลัสเตอร์และแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยนั้น

ได้รับคำปรึกษาแนะนำและร่วมวางแผนจาก ศาสตราจารย์ ดร. ไมเคิล อี พอร์เตอร์ ผู้มีชื่อเสียงทั่วโลกและได้รับการยกย่องว่า เป็นนักวางแผนกลยุทธ์แห่งศตวรรษ แนวคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาอันสำคัญของการกำหนดแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนในการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในตลาดโลก  ซึ่งแผนการดังกล่าวจะต้องดำเนิน ควบคู่ไปกับนโยบายทางเลือกใหม่ ที่สามารถเชื่อมโยงตลาดโลก  ตลาดระดับภูมิภาคและตลาดภายในประเทศ ได้อย่างกลมกลืน

นโยบายของรัฐบาลในเรื่องนี้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม ในการสร้างอุตสาหกรรม

ให้ทันสมัย ( Industrial Modernization) มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้นำเสนอไว้ในการดำเนินงานเพื่อปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมให้ทันสมัยคือ


1)    พัฒนา คลัสเตอร์อุตสาหกรรมและการจัดการโซ่อุปทาน
2)    สร้างความเชื่อมโยง / เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาระหว่างภาคอุตสาหกรรม กับสถาบันการศึกษา / สถาบันวิจัย


ในปีงบประมาณ  2554  นี้ ทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ได้รับผิดชอบและดำเนินการพัฒนา

และส่งเสริมให้เกิดกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจขนส่ง (โลจิสติกส์) จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย  เนื่องจากมีความได้เปรียบ ของอุตสาหกรรมธุรกิจขนส่ง ในด้านความชำนาญการให้บริการอย่างมีคุณภาพ และมีสัดส่วนต่อการขยายตัวในด้านการส่งออกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยานต์, อุตสาหกรรมไฟฟ้า และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในพื้นที่  อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในธุรกิจขนส่ง (โลจิสติกส์) มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น จากประเทศคู่แข่งขันที่เข้ามาดำเนินกิจการในประเทศสามารถให้บริการที่มีต้นทุนต่ำมาแข่งขันอีกทั้ง สถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกและอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้น การรวมกลุ่มในลักษณะของคลัสเตอร์เป็นแนวทางและเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมธุรกิจขนส่ง (โลจิสติกส์) จ.ฉะเชิงเทรา ให้สามารถรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป


โดยคาดว่าจะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากกลุ่มสมาชิกอุตสาหกรรมธุรกิจขนส่ง (โลจิสติกส์) จ.ฉะเชิงเทรา

ที่เป็นพลังอันสำคัญของคลัสเตอร์ตลอดจนการสนับสนุนของ หน่วยงานให้บริการพัฒนาธุรกิจ (Business Development Services – BDS)  ในพื้นที่และการเชื่อมโยง network ที่เข้มแข็งของหน่วยงานภาคราชการและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมคลัสเตอร์ให้มีความพร้อมและมีรากฐานที่แข็งแกร่งในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดการค้าในเศรษฐกิจของประเทศและตลาดโลกต่อไป

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2011 เวลา 14:42 น.
 
RocketTheme Joomla Templates